Transitievergoeding en meer

Bij sommige vormen van ontslag heeft een werknemer recht op de transitievergoeding. Bij andere ontslagvormen is deze vergoeding niet van toepassing, of is het gebruikelijk om enkel de transitievergoeding te betalen. In welke gevallen heeft de werknemer nu echt recht op een transitievergoeding en hoe wordt deze eigenlijk berekend? In deze blog nemen we je mee in de toepassing van de transitievergoeding.

Wat zegt de wet over de transitievergoeding?

In een aantal ontslagsituaties heeft de werknemer recht op vergoeding. Recht op de vergoeding kan in de volgende situaties van toepassing zijn:

De transitievergoeding wordt vanaf de eerste dag van het dienstverband opgebouwd en bedraagt een derde van het maandloon per gewerkt jaar. Dit wordt ook naar rato teruggerekend op basis van de maanden en dagen die de werknemer heeft gewerkt.

Heeft de werknemer recht op transitievergoeding, maar besluit je dit niet uit te betalen? De werknemer kan binnen drie maanden na het einde van het dienstverband de vergoeding – met wettelijke rente – claimen via de kantonrechter. Ook kan de werknemer de termijn van drie maanden verlengen naar vijf jaar, enkel door deze claim binnen de drie maanden bij jou aan te kondigen.

De werknemer wil aanspraak maken op de 50+-regeling of de kantonrechtersformule

Op 1 juli 2015 is de regelgeving over vergoedingen bij ontslag vernieuwd, door over te stappen van de kantonrechtersformule naar de transitievergoeding. De transitievergoeding was toen echter nog niet zoals wij het nu kennen. Per 2020 is de wetgeving nogmaals aangepast en de transitievergoeding daarmee ook versoberd. Dit maakt de kantonrechtersformule – die gebaseerd was op een inkomen, leeftijd, duur van het dienstverband, correctiefactor en vóór 1 juli 2015 gold – echt oud nieuws.

De transitievergoeding zoals deze geïntroduceerd werd in 2015 kende ook een bepaalde staffel. De vergoeding werd hoger als de werknemer meer dan 10 jaar in dienst was. Het werd nog hoger als de werknemer 50 jaar of ouder was. Veel werknemers denken dat de ’50+-regeling’ nog bestaat, maar bij de inwerkingtreding van de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) zijn deze staffels afgeschaft.

Zowel op de oude kantonrechterformule als de oude staffel van de transitievergoeding kan de werknemer geen aanspraak meer maken. De werknemer heeft hier geen recht op.

Wat is een ontslagvergoeding of beëindigingsvergoeding?

Waar de transitievergoeding een wettelijke basis heeft, zijn er voor ontslagvergoedingen en beëindigingsvergoedingen geen wetten. Vaak spreek je van een ontslagvergoeding of beëindigingsvergoeding als het ontslag onderling geregeld wordt. We spreken dan van een vaststellingsovereenkomst. Met de werknemer kan je overeenkomen dat je de transitievergoeding betaalt. De werknemer heeft bij deze ontslagvorm hier geen recht op. Je kan daarom ook afspreken dat er geen vergoeding wordt toegekend. Of een vergoeding die hoger of lager ligt dan de transitievergoeding. Dit is dan geen transitievergoeding meer, maar een beëindigings- of ontslagvergoeding.

Heeft de werknemer echt geen recht op een transitievergoeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Nee, er is echt geen wettelijk recht op een transitievergoeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Wel zijn er veel situaties denkbaar waarbij het redelijk of gebruikelijk is om de transitievergoeding op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Dat is onder andere wanneer de reden voor ontslag een redelijke grond is. De werknemer heeft via een andere ontslagroute wel recht op de transitievergoeding. Denk daarbij aan ontslag omwille van langdurige ziekte, disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen.

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Sinds 2021 kan je bij het UWV een verzoek indienen om compensatie van de transitievergoeding te krijgen, als je een langdurig zieke werknemer moet ontslaan. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

De compensatie kan zowel bij ontslag via een ontslagvergunning bij het UWV als bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst aangevraagd worden.